Information till närboende

Till rågränsgrannar:


Om ni som grannar vill köpa till mark från oss för att öka er fastighets storlek och värde är vi alltid positivt bemötande. Hör gärna av er till oss om så är fallet (hvalfiskenbrevlada@gmail.com).

____________________________________________________________________

AB Hvalfisken bygger alltid bra vägar med rejäla bommar.  Vi vill inte ha någon motortrafik på dessa vägar så att de skadas. Vi önskar inte heller att någon rider på vägarna så att de förstörs.

Alla är med stöd av allemansrätten välkomna att gå, springa mm på våra vägar.

AB Hvalfisken planterar löpande stora arealer med skogsplantor. Av samma anledning som ovan är det viktigt att inga plantor skadas. Vi vill därför inte ha någon trafik med motortrafik, fyrhjulingar, snöskotrar eller annat fordon. Vi önskar självklart inte att någon rider i skogen eller på de öppna markerna.

 

INFORMATION TILL NÄRBOENDE KRING Trosaskogen

Till Dig som är närboende till de planteringar av Poppel (s.k energiskog) som vi genomför på Trosaskogen:

Vi har förstått och läst i lokal media och att det finns en oro och skepsis gentemot de planteringar av energiskog som vi är på väg att anlägga på Trosaskogen. Vi vill därför med detta brev berätta lite mer om vårt syfte med energiskogen, hur den kommer att se ut och vad vi i övrigt planerar på våra marker. Vi hoppas på så sätt att Ni istället för oro ska känna Er långsiktigt trygga med oss som fastighetsägare och att Ni även ska se våra energiskogsplanteringar som en tillgång.

Energiskog i Sverige brukar traditionellt förknippas med salix - ett snabbväxande, buskartat lövträd som, när det planteras i ensartade bestånd, bildar närmast ogenomträngliga busksnår. Vår energiskog kommer huvudsakligen INTE att bestå av salix. Det vi satsar på är istället främst poppel och hybridasp. Poppeln når normalt imponerande omfång och är ett relativt vanligt allé- och parkträd i Sverige sedan mer än 100 år. Poppeln är släkt med vår vanliga svenska asp och således ett träd som normalt växer i ett klimat likt det vi har i Sverige. Trädet påminner utseendemässigt mycket om aspen; poppelns blad är mera pyramidformade än aspens och poppeln blir ofta både högre och får en grövre stam. Hybridaspen är till utseendet närmast identisk med vår svenska asp.
Våra energiskogsplanteringar kommer, när de växer upp, därför att starkt påminna om en vanlig aspskog, med den främsta skillnaden att aspar naturligt mycket sällan tillåts att bilda så stora bestånd som våra planteringar kommer att omfatta. Vi planerar visserligen att avverka vår energiskog redan när den nått cirka 20 års ålder, men både hybridaspen och poppeln växer så snabbt att de hinner bilda en relativt promenadvänlig skog flera år innan de avverkas. Träden i vår energiskog planteras i förband om 3 gånger 3 meter, vilket innebär att det finns utrymme att promenera och röra sig i denna skog. Det enda man som besökare i vår energiskog bör tänka på är att vara försiktig när plantorna är små, så att man inte skadar eller trampar ned dem. Energiskogen kommer också att gallras en gång under sin omloppstid, vid omkring 14 års ålder.
Våra energiskogsplanteringar är således tillgängliga för friluftsliv, precis som vilken annan skog som helst. Vår energiskog tillför också något som det numera finns mycket litet kvar av i Sverige - nämligen lövskog. De flesta av landets lövskogar är sedan länge omvandlade till just åker- eller ängsmark.
Vi har förstått att det finns en uppfattning att våra energiskogsplanteringar permanent kommer att omvandla åkermarken till skog. Så är INTE fallet. Åkermarken som vi planterar energiskogen på kommer även fortsättningsvis att klassas som åker. Att rent fysiskt återställa en energiskogsplantering till åkermark igen är dessutom okomplicerat. Efter avverkning, stubbrytning och fräsning av jordlagret är marken åter gångbar som åker. Till skillnad från tall eller gran orsakar energiskog med poppel eller hybridasp inte heller någon naturlig markförsurning eller annan förändring som försämrar jordlagrets beskaffenhet. Tvärtom så förbättrar poppel och hybridasp istället markkvaliteten genom att de tar upp kväve ur marken. Dessutom förbättrar poppeln förutsättningarna för en eventuell framtida växtodling på marken, genom att rötterna bryter igenom markstrukturen och skapar bättre förutsättningar för vattengenomströmning samt att bladfallet ökar på jordens mullager, med mera.
Värt att nämna är också att en poppel- och hybridaspplantering även är positiv för djurlivet i omgivningen genom att den erbjuder skydd för fåglar och marklevande smådjur, vilket i sin tur ökar tillgången på mat för rovfåglarna. Även rådjur och andra klövdjur söker gärna skydd i trädbestånd i jordbrukslandskapet.

Detta planterar vi också
För att underlätta för klövviltet anlägger vi också ett antal viltåkrar på våra marker. Eventuellt kanske vi också anlägger några mindre arealer vall. Vi kommer också att anlägga fler vägar i området, så våra åtgärder kommer sammantaget att öka tillgängligheten på våra marker för friluftslivet.

Därför planterar vi energiskog
Energiskog med poppel och hybridasp är en marktyp som utgör ett positivt bidrag till skogslandskapet, även ur miljösynpunkt. Energiskog innebär en mycket mindre negativ påverkan på miljön än konventionell växtodling. Det är bara vid själva anläggandet av energiskogen, det vill säga under de två första åren, som marken utsätts för lika stor miljöbeslastning som konventionell växtodling. Marken behöver plöjas och harvas även när man ska plantera hybridasp och poppel. Men medan växtodling innebär en likstor miljöbelastning från traktorernas dieselavgaser och markbearbetning varje år, så kräver den anlagda energiskogen bara en miljöbelastande åtgärd - gallring - innan slutavverkningen. Det konventionella jordbruket däremot, kräver enorma mängder diesel.
Omställningen från åker till energiskog på delar av Trosaskogen marker kommer också att medföra en positiv förändring för miljön i närområdet. När de berörda åkermarkerna beskogas med hybridasp eller poppel kommer läckaget av kväve och fosfor. Efter avverkning har vi för avsikt att sälja energiskogen som biobränsle till exempelvis kraftvärmeverk i närområdet

Information vid önskemål från grannar, vägföreningar och andra.

Vårt företag är en stor markägare och vi har väldigt många grannar och andra intressenter som löpande tillskriver oss med olika former av önskemål om åtgärder på eller som påverkar vår mark. I den mån vi har möjlighet och kan komma överens tillmötesgår vi gärna detta, men vår grundinställning är att äganderätten alltid ska värnas och att vi ska kompenseras för den tid och kostnader som hanteringen av detta medför. Det betyder bland annat att Ni själva måste ta ansvar och återställa olika skador som kan uppstå på exempelvis våra vägar. En grundinställning är också att byggnationer får ske så långe den sker 4,5 meter från fastighetsgräns.

Om Ni har önskemål om exempelvis:
a) förvärv av mark som tillskott till tomt
b) ändring av vägar, vägtrummor, beläggning och annat
c) avverkning, beskärning av träd och buskar
d) bortforsling av nedfallna träd
e) elanslutningar
f) placering av avlopp eller utlopp till avlopp
g) dränering, dikesrensning
h) nyttjanderätter mm

Tillskriv oss gärna med önskemålet i ett sammanfattande e-mail som rubriceras ”ANSÖKAN”. AB Hvalfisken har inte själva möjligheten att hantera detta, utan ansökan sänds därefter vidare till en jurist som hanterar ärendet och kontakten.
Grundläggande förutsättningar för att nå en överenskommelse om önskad åtgärd är att AB Hvalfisken får marknadsmässig ersättning för åtgärden eller nyttjanderätten. Dessutom vill AB Hvalfisken få skälig ersättning för nedlagd tid och andra kostnader som hanteringen av önskemålet kan medföra.
Ansökan skickas via vårt kontaktformulär. För hanteringen av Er ansökan önskar vi att Ni betalar in en ansökningsavgift om 5000 kronor. Vid överenskommelse om genomförande av åtgärden görs avdrag för avgiften mot överenskommen ersättning. Kan vi inte tillmötesgå Ert önskemål eller når vi inte en överenskommelse, återbetalas ansökningsavgiften med avdrag för uppkomna kostnader i behandlingen av ansökan.